• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  DONIJETA PRESUDA

  02.07.2021.

  Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu dana 02.07.2021. godine, nakon provedenog usmenog i javnog pretresa u krivičnom postupku protiv Milić Miljana i drugih, zbog Krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članovima 22. i 37. Krivičnog Zakonika Republike Srpske (KZ RS), odlučujući po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, nakon vijećanja i glasanja, donesena je i javno objavljena presuda.

  Presudom suda, optuženi Milić Miljan i Garić Stevan, krivi su što su dana 02.06.2019. godine u Šekovićima, počinili Krivično djelo Teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. KZ RS u vezi sa članom 37. KZ RS, a na štetu oštećenog Vasiljević Slobodana.

  Sud je optuženim Milić Miljanu i Garić Stevanu primjenom članova 46. i 52. KZ RS izrekao kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine i 1 (jednog) mjeseca. U kaznu zatvora uračunava se vrijeme koje su optuženi proveli u pritvoru, počev od 02.06.2019. godine od 12:00 časova, kao dana i časa lišenja slobode, zaključno sa 02.07.2021. godine.

  Na osnovu člana 99. stav 4 ZKP-a RS, optuženi se oslobađaju od obaveze plaćanja troškova Krivičnog postupka, o čemu će sud donijeti posebno riješenje.

  Oštečeni se u smislu člana 108. stav 3. ZKP-a RS, sa imovinskopravnim zahtjevom za naknadu štete upućuje na parnicu.

  Sud je na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS optužene Petković Nebojšu, Kandić Milutina, Čalmić Gorana, Ozimković Nebojšu i Jurošević Slavišu, oslobodio od optužbe, da su dana 02.06.2019. godine u Šekovićima, počinili Krivično djelo Ubistvo oz člana 124. stav 1. KZ RS, u vezi sa članom 22. KZ RS, a sve u vezi sa članom 37. KZ RS.

  Optuženi Petković, Kandić, Čalmić, Ozimković i Jurošević oslobađaju se od obaveze plaćanja troškova Krivičnog postupka.

  Na osnovu člana 108. stav 4. ZKP-a RS, oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

  Protiv presude suda dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske, u roku od 15 dana od dana prijema presude, putem Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

  Ošetćeni ima pravo žalbe na dio odluke-presude koji se odnosi na imovinskopravni zahtjev i troškove krivičnog postupka.

  Shodno donesenoj presudi, optuženim Milić Miljanu i drugim, ukida se pritvor, pa se svi imaju pustiti na slobodu odmah. Protiv rješenja dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske u roku od 3 (tri) dana od dana prijema istog. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

  Prilikom javnog objavljivanja presude, sud je dao kraće obrazloženje presude, te je naveo da u izvedenim dokazima tužioca, sud nije našao dokazanim da su optuženi počinili krivično djelo, na način, u vrijeme i u mjestu, kako je to opisano u činjeničnom opisu optužnice. Sud je mišljenja da je nesporno dokazano da je dana 02.06.2019. godine, oko 00:05 časova, u Šekovićima došlo do povređivanja oštećenog Vasiljević Slobodana, od strane optuženih Milić Miljana i Garić Stevana (i Radovanović Stefana), a kako je navedeno u izreci presude, koji je činjenični opis sudsko vijeće izmjenilo, a nakon što je isto utvrdilo provedenim dokazima, odnosno izostavilo iz činjeničnog opisa, radnja i činjenice za koje ne postoje dokazi da se događaj desio na način opisan u optužnici, te izmjenilo pravnu kvalifikaciju krivičnog djela. Navedeno proizilazi iz iskaza svjedoka, koji su mijenjali svoje iskaze u bitnim dijelovima, te vještaka koji su utvrdili nepostojanje bioloških tragova optuženih na odjeći i obući oštećenog, i obratno, vrstu i težinu nanesenih povreda, dinamiku nastanka, kao predmet nanošenja povreda, a tužilac je pokušao dokazati određenim vještačenjem postojanje komunikacije među optuženim.

  Iz svih dokaza, te obimne materijalne dokumentacije, sud će se detaljnije izjasniti u pismenom obrazloženju presude, kao i o nizu prigovora istaknutih od strane odbrane, a koji se odnose na zakonitost dokaza. Niz dokaza ukazuje sudskom vijeću da se događaj jeste desio, ali na koji su način optuženi učestvovali u njemu i da li su uopšte učestvovali, biće predmetom detaljnog pismenog obrazloženja presude.

  Prilikom odmjeravanja kazne optuženim, sud je cijenio kako okolnosti koje idu u prilog optuženim, tako i okolnosti koje idu na njihovu štetu, odnosno, sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća.

  U odnosu na ostale optužene, iz svega proizilazi postojanje sumnje da je počinjeno krivično djelo Ubistvo iz člana 124. stav 1 KZ RS, ali sud nije našao dokazanim da je konkretno krivično djelo počinjeno od strane optuženih Petković Nebojše, Kandić Milutina, Čalmić Gorana, Ozimković Nebojše i Jurošević Slaviše, na način opisan u potvrđenoj optužnici, pa je navedenu sumnju cijenio u korist optuženih, a sve proizilazi od člana 3. stav 1. ZKP-a RS, tako da se sud tokom postupka vodio pretpostavkom nevinosti, u korsit optuženih, imajući u vidu da je teret dokazivanja suprotnog, na strani optužbe.

  S toga je sud zaključio da su se stekli uslovi za primjenu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS, pa je sud optužene Petković Nebojšu, Kandić Milutina, Čalmić Gorana, Ozimković Nebojšu i Jurošević Slavišu oslobodio od optužbe.

  Prikazana vijest je na:
  315 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  DONIJETA PRESUDA

  02.07.2021.

  Vijeće Okružnog suda u Istočnom Sarajevu dana 02.07.2021. godine, nakon provedenog usmenog i javnog pretresa u krivičnom postupku protiv Milić Miljana i drugih, zbog Krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članovima 22. i 37. Krivičnog Zakonika Republike Srpske (KZ RS), odlučujući po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, nakon vijećanja i glasanja, donesena je i javno objavljena presuda.

  Presudom suda, optuženi Milić Miljan i Garić Stevan, krivi su što su dana 02.06.2019. godine u Šekovićima, počinili Krivično djelo Teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. KZ RS u vezi sa članom 37. KZ RS, a na štetu oštećenog Vasiljević Slobodana.

  Sud je optuženim Milić Miljanu i Garić Stevanu primjenom članova 46. i 52. KZ RS izrekao kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine i 1 (jednog) mjeseca. U kaznu zatvora uračunava se vrijeme koje su optuženi proveli u pritvoru, počev od 02.06.2019. godine od 12:00 časova, kao dana i časa lišenja slobode, zaključno sa 02.07.2021. godine.

  Na osnovu člana 99. stav 4 ZKP-a RS, optuženi se oslobađaju od obaveze plaćanja troškova Krivičnog postupka, o čemu će sud donijeti posebno riješenje.

  Oštečeni se u smislu člana 108. stav 3. ZKP-a RS, sa imovinskopravnim zahtjevom za naknadu štete upućuje na parnicu.

  Sud je na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS optužene Petković Nebojšu, Kandić Milutina, Čalmić Gorana, Ozimković Nebojšu i Jurošević Slavišu, oslobodio od optužbe, da su dana 02.06.2019. godine u Šekovićima, počinili Krivično djelo Ubistvo oz člana 124. stav 1. KZ RS, u vezi sa članom 22. KZ RS, a sve u vezi sa članom 37. KZ RS.

  Optuženi Petković, Kandić, Čalmić, Ozimković i Jurošević oslobađaju se od obaveze plaćanja troškova Krivičnog postupka.

  Na osnovu člana 108. stav 4. ZKP-a RS, oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

  Protiv presude suda dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske, u roku od 15 dana od dana prijema presude, putem Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

  Ošetćeni ima pravo žalbe na dio odluke-presude koji se odnosi na imovinskopravni zahtjev i troškove krivičnog postupka.

  Shodno donesenoj presudi, optuženim Milić Miljanu i drugim, ukida se pritvor, pa se svi imaju pustiti na slobodu odmah. Protiv rješenja dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske u roku od 3 (tri) dana od dana prijema istog. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

  Prilikom javnog objavljivanja presude, sud je dao kraće obrazloženje presude, te je naveo da u izvedenim dokazima tužioca, sud nije našao dokazanim da su optuženi počinili krivično djelo, na način, u vrijeme i u mjestu, kako je to opisano u činjeničnom opisu optužnice. Sud je mišljenja da je nesporno dokazano da je dana 02.06.2019. godine, oko 00:05 časova, u Šekovićima došlo do povređivanja oštećenog Vasiljević Slobodana, od strane optuženih Milić Miljana i Garić Stevana (i Radovanović Stefana), a kako je navedeno u izreci presude, koji je činjenični opis sudsko vijeće izmjenilo, a nakon što je isto utvrdilo provedenim dokazima, odnosno izostavilo iz činjeničnog opisa, radnja i činjenice za koje ne postoje dokazi da se događaj desio na način opisan u optužnici, te izmjenilo pravnu kvalifikaciju krivičnog djela. Navedeno proizilazi iz iskaza svjedoka, koji su mijenjali svoje iskaze u bitnim dijelovima, te vještaka koji su utvrdili nepostojanje bioloških tragova optuženih na odjeći i obući oštećenog, i obratno, vrstu i težinu nanesenih povreda, dinamiku nastanka, kao predmet nanošenja povreda, a tužilac je pokušao dokazati određenim vještačenjem postojanje komunikacije među optuženim.

  Iz svih dokaza, te obimne materijalne dokumentacije, sud će se detaljnije izjasniti u pismenom obrazloženju presude, kao i o nizu prigovora istaknutih od strane odbrane, a koji se odnose na zakonitost dokaza. Niz dokaza ukazuje sudskom vijeću da se događaj jeste desio, ali na koji su način optuženi učestvovali u njemu i da li su uopšte učestvovali, biće predmetom detaljnog pismenog obrazloženja presude.

  Prilikom odmjeravanja kazne optuženim, sud je cijenio kako okolnosti koje idu u prilog optuženim, tako i okolnosti koje idu na njihovu štetu, odnosno, sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća.

  U odnosu na ostale optužene, iz svega proizilazi postojanje sumnje da je počinjeno krivično djelo Ubistvo iz člana 124. stav 1 KZ RS, ali sud nije našao dokazanim da je konkretno krivično djelo počinjeno od strane optuženih Petković Nebojše, Kandić Milutina, Čalmić Gorana, Ozimković Nebojše i Jurošević Slaviše, na način opisan u potvrđenoj optužnici, pa je navedenu sumnju cijenio u korist optuženih, a sve proizilazi od člana 3. stav 1. ZKP-a RS, tako da se sud tokom postupka vodio pretpostavkom nevinosti, u korsit optuženih, imajući u vidu da je teret dokazivanja suprotnog, na strani optužbe.

  S toga je sud zaključio da su se stekli uslovi za primjenu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP-a RS, pa je sud optužene Petković Nebojšu, Kandić Milutina, Čalmić Gorana, Ozimković Nebojšu i Jurošević Slavišu oslobodio od optužbe.